ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Φοιτητές που μετεγγράφονται ή κατατάσσονται στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας από άλλα Α.Ε.Ι.  μπορούν να αναγνωρίσουν έως 12 μαθήματα. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη. Ο φοιτητής/φοιτήτρια, υποβάλλει αίτηση με τα +μαθήματα που επιθυμεί να αναγνωρίσει στους αντίστοιχους διδάσκοντες με αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και θεωρημένο αντίγραφο του οδηγού σπουδών. Ο διδάσκοντας διαπιστώνει την αντιστοιχία ή μη της ύλης του υπό αναγνώριση μαθήματος με την ύλη μαθήματος που διδάσκει και δίνει την αντίστοιχη βεβαίωση στον/στην φοιτητή/φοιτήτρια ο/η οποίος/οποία σε περίπτωση θετικής εισήγησης του διδάσκοντος τα καταθέτει στη Γραμματεία μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η έγκριση της αναγνώρισης των μαθημάτων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι αιτήσεις για την αναγνώριση μαθημάτων κατατίθενται στη Γραμματεία από τις 27/4/2020 – 11/5/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ