Μέσω του Τμήματος, προσφέρονται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών τα κάτωθι προγράμματα τα οποία έχουν ως επιστημονικό υπεύθυνο μέλος του Τμήματος:

  1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (https://kedivim.upatras.gr/cooperatedcourse/school-administration/)
  2. Σχολική Ψυχολογία (https://kedivim.upatras.gr/cooperatedcourse/school-psychology/)
  3. Εκπαιδευτική Ρομποτική – STEM και Coding (https://kedivim.upatras.gr/e-learning/robotics/)
  4. Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση και Εφαρμογές (https://kedivim.upatras.gr/e-learning/research-educational-programmes/)
  5. Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Μονάδας (https://kedivim.upatras.gr/courses/school-management/)
  6. Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας (https://kedivim.upatras.gr/e-learning/educators-refugees-training/)
  7. Performance: Θεωρία και πρακτική Εφαρμογή (https://kedivim.upatras.gr/e-learning/performance/).