Γενικά περί της έρευνας στο ΤΕΠΕΚΕ

Το νέο Τμήμα αποτελείται από δύο κατευθύνσεις οι οποίες είναι εκ φύσεως διεπιστημονικές. Το πανεπιστημιακό Τμήμα που συνέπραξε (Π.Τ.Δ.Ε.) είχε μια υπερ-τριακονταετή εμπειρία έρευνας σε θέματα που αφορούσαν πρωτίστως της Επιστήμες της Εκπαίδευσης (και στους τρεις άξονες της: μάκρο-εκπαιδευτικά φαινόμενα, μίκρο-εκπαιδευτικά φαινόμενα και διδακτική) και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Το Τμήμα του πρώην ΤΕΙ (Κοινωνικής Εργασίας) από την καταστατική συγκρότηση των ΤΕΙ δεν είχε αρχικά και/ή κατά προτεραιότητα την έρευνα. Συνεπώς η ένταξή του στο πανεπιστήμιο δημιουργεί νέα ερευνητική πραγματικότητα και δυναμική, η οποία αναμένεται να εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες ερευνητικές προσπάθειες σε διαφορετικά πεδία της Κοινωνικής Εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση στόχος αποτελεί η προαγωγή και παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας στα διεπιστημονικά πεδία των Επιστημών της Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών και της Κοινωνικής Εργασίας τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και σε επίπεδο συνεργασιών, ενδο-ελληνικών και διεθνών (η αντανάκλαση των συνεργασιών φαίνεται στον αναλυτικό κατάλογο των δημοσιεύσεων).

Στην πορεία υλοποίησης του στόχου το Τμήμα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα (όπως φαίνεται στο πεδίο «Ερευνα»). Η ανάπτυξη της έρευνας αποτυπώνεται τόσο σε επίπεδο εγκεκριμένων έργων (όπως φαίνεται στον αντίστοιχο κατάλογο έργων στο «Έρευνα» για την περίοδο 2018-2020) όσο και σε επίπεδο δημοσιεύσεων (όπως φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα δημοσιεύσεων για την περίοδο 2018-2020). Η απήχηση της παραγόμενης έρευνας αποτυπώνεται στις ετερο-αναφορές (όπως φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα στο «Έρευνα» για την περίοδο 2018-2020). Σημαντικό ρόλο στην παραγωγή βασικής έρευνας παίζει η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (όπως φαίνεται στην ενότητα «Διδακτορικές Σπουδές»). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, ο πολλαπλασιασμός των διπλωματικών εργασιών που εκπονούνται στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος (εκ των οποίων ένα διαπανεπιστημιακό και ένα διατμηματικό), δίνουν νέα δυναμική τόσο στην αρχική εκπαίδευση νέων ερευνητών όσο και ερευνητικών προσπαθειών. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι καλές διπλωματικές εργασίες αποτελούν βάση δημοσιεύσεων (συνέδρια και/ή επιστημονικά περιοδικά).

Ας σημειωθεί ότι η συνολική εικόνα της ερευνητικής εικόνα του Τμήματος, το φέρνει σε κυρίαρχη θέση μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής του (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) και σε ικανοποιητική θέση σε επίπεδο Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικός Κατάλογος Δημοσιεύσεων

Υποστήριξη της έρευνας

Ο βασικός υποστηρικτικός μηχανισμός της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος είναι τα θεσμοποιημένα Εργαστήρια (δες «Έρευνα», «Εργαστήρια»).

Τα εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν τις βασικές αναγκαίες υποδομές και επαρκή εξοπλισμό για να στηρίξουν ικανοποιητικά την ερευνητική του δραστηριότητα. Ας σημειωθεί ότι παρά το εξαιρετικά δύσκολο, ως εχθρικό, περιβάλλον το ερευνητικό έργο του Τμήματος δεν έχει επηρεαστεί χάρη στις εργώδεις προσπάθειες και πρωτοβουλίες των μελών του Τμήματος αλλά και τις δομές στήριξης του Πανεπιστημίου.

Πιο συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει στα μέλη του:

  • Το Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (https://researchsupport.upatras.gr)
  • Ένα πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας (https://ehde.upatras.gr)
  • Ένα πρόγραμμα (ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ) ενίσχυσης της βασικής έρευνας (http://caratheodory.upatras.gr)
  • Ένα πρόγραμμα στήριξης της ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας των νέων μελών ΔΕΠ – ΜΕΔΙΚΟΣ

Παρόλα αυτά, μια σειρά προβλημάτων χρήζουν αντιμετώπισης, μερικά από αυτά είναι:

  • Η ανανέωση και εμπλουτισμός του εξοπλισμού των εργαστηρίων
  • Η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού
  • Ο κίνδυνος του burn out του υπάρχοντος προσωπικού
  • Η αποσπασματική και/ή ανεπαρκής στήριξη της έρευνας από την Πολιτεία στις κοινωνικές επιστήμες
  • Η τεράστια γραφειοκρατία στη διαχείριση των ερευνητικών έργων η οποία έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση της οποίας προϋποθέτει προωθημένες γνώσης λογιστικής με πολλαπλασιασμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών.