Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education (ΦΕΚ 2916/τ. Β´/19-7-2018). Απευθύνεται κυρίως σε όποιον :

  • Θέλει να γνωρίσει το πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης
  • Θέλει να μυηθεί στην έρευνα στο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης
  • Θέλει να εμβαθύνει σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών της εκπαίδευσης
Ιστοχώρος

Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη

Το Δ.Δ.ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται, αφενός, με την πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης ως αυτοτελούς επιστημονικού κλάδου της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών της εκπαίδευσης, αφετέρου, με την ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνικού θεσμού και ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και με την ανάλυση των συναφών ζητημάτων σε διεπιστημονική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Δ.ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των νέων θεσμών και των νέων δομών που αναπτύσσονται για την εφαρμογή των νέων πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. φορείς κυβερνητικής πολιτικής (πχ. Υπουργείο Παιδείας, ΙΚΥ, κτλ), φορείς διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας (πχ ΑΔΙΠ, ΕΟΠΠΕΠ, κτλ), φορείς εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αντίστοιχες καινοτόμες δομές στο εσωτερικό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, όπως οι ΜΟΔΙΠ, οι ΔΑΣΤΑ, γραφεία ψυχολογικής στήριξης και προσανατολισμού κλπ.).

Ιστοχώρος

Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» (ΦΕΚ Αριθμ. 90/773/21278) απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σχολικές μονάδες, νοσοκομεία, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, αλλά και σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν τις εξαρτήσεις και την ψυχική υγεία γενικότερα.

Ιστοχώρος

Εκπαιδευτική Ηγεσία

Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Εκπαιδευτική Ηγεσία», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλής στάθμης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων-οργανισμών με άξονες τη Στρατηγική Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και τη Δια Βίου Εκπαίδευση. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Ηγεσία» έχει ως σκοπό μέσω της σύζευξης των επιστημονικών πεδίων της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης να παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τους παρακάτω στόχους:
1. Προαγωγή γνώσης στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών και ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
2. Κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα στελέχη μονάδων και οργανισμών της εκπαίδευσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
3. Παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων και δεξιοτήτων για αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.
4. Καλλιέργεια της κατανόησης του σύγχρονου εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος με γνώμονα την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την αξιοποίηση της δια βίου μάθησης.

ΦΕΚ
Ιστοχώρος

Αγωγή Υγείας

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Αγωγή Υγείας”, είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην επιστημονική περιοχή της Αγωγής Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω μεταπτυχιακό θα παρέχει εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται, αφενός με την εκπαίδευση και αφετέρου με την υγεία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προάσπιση, την βελτίωση και την προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας με στόχο την ενίσχυση ενός υγιούς περιβάλλοντος για την ζωή, την μάθηση και την εργασία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Αγωγή Υγείας» έχει ως σκοπό την παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, την παροχή κατάλληλων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Αγωγής Υγείας συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά, ως ειδικοί σε θέματα Αγωγής Υγείας (health education specialists) / εκπαιδευτές σε θέματα υγείας (health educators) σε σχολικά, ακαδημαϊκά, κλινικά, κοινοτικά ή επιχειρηματικά περιβάλλοντα, ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ατόμων και της κοινωνίας, στα θέματα που άπτονται της υγείας.

Τα μαθήματα ανά εξάμηνο του Μεταπτυχιακού είναι τα κάτωθι:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΗΕ_101 Μεθοδολογία έρευνας στην ΑΥ
ΗΕ_102 Συγγραφή επιστημονικών εργασιών(Ι)
ΗΕ_103 Επιδημιολογία
ΗΕ_104 Οικογενειακή Ιατρική – ΠΦΥ
ΗΕ_105 Θεμελιώδεις έννοιες Αγωγής και Προαγωγής Υγείας
ΗΕ_106 Διδακτικές στρατηγικές – Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης (Θ+Ε)
ΗΕ_107 ΑΥ: θεματολογία κορμού – δεξιότητες ζωής και θεματικές ενότητες ΑΥ (Ι)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΗΕ_108 Λόγος και επικοινωνία (γραπτή και προφορική) στην ΑΥ
ΗΕ_109 ΑΥ: Ψηφιακή τεχνολογία – Ηλεκτρονική υγεία (Θ + Ε)
ΗΕ_110 Πολιτικές ένταξης της ΑΥ – Δια βίου Εκπαίδευση
ΗΕ_111 Προγράμματα ΑΥ – Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΑΥ (Θ+Ε)
ΗΕ_112 ΑΥ: θεματικές ενότητες ΑΥ (ΙΙ)
ΗΕ_113 3 Συγγραφή επιστημονικών εργασιών (ΙΙ)
ΗΕ_114 4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σημείωση:
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη εβδομάδα από Παρασκευή έως Κυριακή. Μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως.

Φοιτητικές υποτροφίες

α. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε σύνολο 50 φοιτητών οι 15 φοιτητές (30% του συνόλου) δύναται να απαλλαγούν από τέλη φοίτησης εφόσον πληρούν τα εκ του νόμου προσδιορισμένα κριτήρια.

β. Το πρόγραμμα δύναται να απονέμει φοιτητικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, στη βάση αξιοκρατικής επιλογής λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια.

ΦΕΚ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος