Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Όραμα

Η κατεύθυνση των Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως όραμα την εκπαίδευση σύγχρονων και πολυδύναμων εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης, σκοπός των οποίων θα είναι η συμπερίληψη και η πολύπλευρη εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών τους, ένα ζητούμενο που συνδέεται τόσο με την εσωτερική τους ανάπτυξη όσο και τη σχέση τους με τον κόσμο στον οποίο θα κληθούν να ζήσουν, να ενταχθούν και να δημιουργήσουν. Επιπλέον, η κατεύθυνση έχει ως όραμα να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς που θα έχουν γνώση των αλλαγών που συντελούνται γενικότερα, τόσο ως προς τον χώρο όσο και ως προς τον χρόνο της «εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Η κατεύθυνση (και το Τμήμα συνολικά) επιδιώκει την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών εφαρμόζοντας, στο πλαίσιο του εφικτού σε συνθήκες μαζικής εκπαίδευσης, φοιτητοκεντρικές διαδικασίες, συστηματικές πλουραλιστικές και αμφίδρομες αξιολογήσεις, μέτρα ενθάρρυνσης και επιβράβευσης της αριστείας. Προσπαθεί να συνταιριάξει τις ακαδημαϊκές σπουδές με τις ανάγκες του επαγγέλματος μέσω της Πρακτικής Άσκησης τόσο σε σχολεία όσο και σε διάφορους φορείς και Μ.Κ.Ο. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η άμεση σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τα προσόντα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού δημοτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, η κατεύθυνση επιδιώκει την εξωστρέφεια, την κινητικότητα και τη διεθνή ορατότητα για τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού της και ερευνητικού έργου της/του.

Η κατεύθυνση (και το Τμήμα ως σύνολο) υιοθετεί τον συντονισμό μεταξύ της ακαδημαϊκής διαδικασίας και της κοινωνικής ευθύνης. Αναπτύσσει, σε αυτό το πλαίσιο, ένα περιβάλλον αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ισονομίας, συμμετοχής, κριτικής σκέψης, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικολογικής ευαισθησίας. Στοχεύει, αφενός, στην προαγωγή της γνώσης και, αφετέρου, στην έρευνα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, ως τροφοδότη της επιστημονικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού δημοτικής εκπαίδευσης.

Αποστολή

Η κατεύθυνση (και το Τμήμα ως σύνολο) στοχεύει στον συνδυασμό της ατομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης, και τον συντονισμό ατομικού και κοινωνικού καλού. Μέσα από την ακαδημαϊκή διαδικασία (διδασκαλία, μάθηση, έρευνα, διάχυση, συμμετοχή) επιδιώκει να διαμορφώσει τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς καλά καταρτισμένων επαγγελματιών της δημοτικής εκπαίδευσης που να στοχεύουν στην ευημερία των αυριανών τους μαθητών και μελλοντικών πολιτών. Η κατεύθυνση αγωνίζεται να διαμορφώσει ικανοποιημένους φοιτητές, που να αγαπούν το αντικείμενο των σπουδών τους και το μελλοντικό τους επάγγελμα, που μελετούν συστηματικά και αποτελεσματικά, και εξελίσσονται με τη βοήθεια αφοσιωμένων καθηγητών οι οποίοι εμπνέουν την ηθική και τα πρότυπα που αντιστοιχούν σε σκεπτόμενους πολίτες, που συμμετέχουν και διασφαλίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Το αντικείμενο της κατεύθυνσης ωθεί σε έναν προσανατολισμό στο πλαίσιο του οποίου προτάσσεται η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων, ενώ η σύνδεση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προοπτικής αποτελεί μια διαρκή και συστηματική επιδίωξη.

Η κατεύθυνση συγκροτείται διεπιστημονικά διερευνώντας αξίες, αρχές, θεωρητικές γνώσεις, μεθοδολογίες και εφαρμοσμένες πολιτικές στο γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Εντός αυτού του απαιτητικού και ελκυστικού γνωστικού αντικειμένου, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες:

 • Του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και του διοικητικού έργου.
 • Του Π.Π.Σ. στην προοπτική της στενής σύνδεσης ακαδημαϊκών σπουδών κύρους και υψηλής επαγγελματικής επάρκειας, αλλά και εναρμόνισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τα επαγγελματικά προσόντα.
 • Του χρόνου και της ποιότητας στην ολοκλήρωση των σπουδών.
 • Των μεθόδων αξιολόγησης και επανατροφοδότησης για περαιτέρω πρόοδο.
 • Της ανάπτυξης όλων των επιπέδων σπουδών (Π.Π.Σ., Π.Μ.Σ., διδακτορικών σπουδών και διά βίου μάθησης).
 • Της εξωστρέφειας, της κινητικότητας και της διεθνοποίησης σε όλα τα δυνατά επίπεδα.

Η κατεύθυνση (και το Τμήμα ως σύνολο) συγκροτεί τους στόχους και την αποστολή της σε συντονισμό με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πατρών για:

 • την προαγωγή κουλτούρας διαλόγου και αλληλοσεβασμού,
 • τη δημιουργία νέας εμπεριστατωμένης γνώσης,
 • την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών που θα διευκολύνουν την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας, κοινωνικής αποτελεσματικότητας και μακρόπνοου σχεδιασμού,
 • την ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στη μάθηση,
 • την αύξηση της ορατότητας και του διεθνούς κύρους μέσω πολιτικών διεθνοποίησης,
 • την επιδίωξη της ακαδημαϊκής αριστείας.

Τέλος, η κατεύθυνση (και το Τμήμα συνολικά) επιδιώκει τον συντονισμό των ακαδημαϊκών διαδικασιών με κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, αναπτύσσοντας πολύπλευρα τη γνώση και την έρευνα στο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης.

Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

Όραμα

Η κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας στοχεύει στην επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση των αυριανών κοινωνικών λειτουργών. Ο σκοπός της είναι να καταρτίσει σκεπτόμενους και αποτελεσματικούς επαγγελματίες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις της κοινωνίας μας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (οικογένεια, κοινότητα, ομάδες). Επιπλέον, η κατεύθυνση έχει ως όραμα την παραγωγή κοινωνικών λειτουργών που θα αντιλαμβάνονται τις ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις και θα είναι ικανοί να προσαρμόζονται και να δρουν μέσα σε ένα ρευστό κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

Η κατεύθυνση (και το Τμήμα συνολικά) επιδιώκει την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών εφαρμόζοντας, στο πλαίσιο του εφικτού σε συνθήκες μαζικής εκπαίδευσης, φοιτητοκεντρικές διαδικασίες, συστηματικές πλουραλιστικές και αμφίδρομες αξιολογήσεις, μέτρα ενθάρρυνσης και επιβράβευσης της αριστείας. Προσπαθεί να συνταιριάξει τις ακαδημαϊκές σπουδές με τις ανάγκες του επαγγέλματος μέσω της Πρακτικής Άσκησης τόσο σε σχολεία όσο και σε διάφορους φορείς και Μ.Κ.Ο. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η άμεση σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τα προσόντα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού δημοτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, η κατεύθυνση επιδιώκει την εξωστρέφεια, την κινητικότητα και τη διεθνή ορατότητα για τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού της και ερευνητικού έργου της/του.

Η κατεύθυνση (και το Τμήμα ως σύνολο) υιοθετεί τον συντονισμό μεταξύ της ακαδημαϊκής διαδικασίας και της κοινωνικής ευθύνης. Αναπτύσσει, σε αυτό το πλαίσιο, ένα περιβάλλον αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ισονομίας, συμμετοχής, κριτικής σκέψης, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικολογικής ευαισθησίας. Στοχεύει, αφενός, στην προαγωγή της γνώσης, και αφετέρου, στην έρευνα στην Κοινωνική Εργασία, ως τροφοδότη της επιστημονικής ταυτότητας του κοινωνικού λειτουργού.

Αποστολή

Η κατεύθυνση (και το Τμήμα ως σύνολο) στοχεύει στον συνδυασμό της ατομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης, και τον συντονισμό ατομικού και κοινωνικού καλού. Μέσα από την ακαδημαϊκή διαδικασία (διδασκαλία, μάθηση, έρευνα, διάχυση, συμμετοχή) επιδιώκει να διαμορφώσει τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς καλά καταρτισμένων επαγγελματιών της Κοινωνικής Εργασίας που να στοχεύουν στην ευημερία των ανθρώπων και της κοινωνίας τους. Η κατεύθυνση αγωνίζεται να διαμορφώσει ικανοποιημένους φοιτητές, που να αγαπούν το αντικείμενο των σπουδών τους και το μελλοντικό τους επάγγελμα, που μελετούν συστηματικά και αποτελεσματικά, και εξελίσσονται με τη βοήθεια αφοσιωμένων καθηγητών οι οποίοι εμπνέουν την ηθική και τα πρότυπα που αντιστοιχούν σε σκεπτόμενους πολίτες, που συμμετέχουν και διασφαλίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Το αντικείμενο της κατεύθυνσης ωθεί σε έναν προσανατολισμό στο πλαίσιο του οποίου προτάσσεται η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων, ενώ η σύνδεση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προοπτικής αποτελεί μια διαρκή και συστηματική επιδίωξη.

Η κατεύθυνση συγκροτείται διεπιστημονικά διερευνώντας αξίες, αρχές, θεωρητικές γνώσεις, μεθοδολογίες και εφαρμοσμένες πολιτικές στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας. Εντός αυτού του απαιτητικού και ελκυστικού γνωστικού αντικειμένου, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες:

 • Του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και του διοικητικού έργου.
 • Του Π.Π.Σ. στην προοπτική της στενής σύνδεσης ακαδημαϊκών σπουδών κύρους και υψηλής επαγγελματικής επάρκειας, αλλά και εναρμόνισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τα επαγγελματικά προσόντα.
 • Του χρόνου και της ποιότητας στην ολοκλήρωση των σπουδών.
 • Των μεθόδων αξιολόγησης και επανατροφοδότησης για περαιτέρω πρόοδο.
 • Της ανάπτυξης όλων των επιπέδων σπουδών (Π.Π.Σ., Π.Μ.Σ., διδακτορικών σπουδών και διά βίου μάθησης).
 • Της εξωστρέφειας, της κινητικότητας και της διεθνοποίησης σε όλα τα δυνατά επίπεδα.

Η κατεύθυνση (και το Τμήμα ως σύνολο) συγκροτεί τους στόχους και την αποστολή της σε συντονισμό με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πατρών για:

 • την προαγωγή κουλτούρας διαλόγου και αλληλοσεβασμού,
 • τη δημιουργία νέας εμπεριστατωμένης γνώσης,
 • την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών που θα διευκολύνουν την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας, κοινωνικής αποτελεσματικότητας και μακρόπνοου σχεδιασμού,
 • την ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στη μάθηση,
 • την αύξηση της ορατότητας και του διεθνούς κύρους μέσω πολιτικών διεθνοποίησης,
 • την επιδίωξη της ακαδημαϊκής αριστείας.

Τέλος, η κατεύθυνση (και το Τμήμα συνολικά) επιδιώκει τον συντονισμό των ακαδημαϊκών διαδικασιών με κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, αναπτύσσοντας πολύπλευρα τη γνώση και την έρευνα στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας.