Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας διοργανώνει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία που τα μέλη του έχουν σε όλη την γκάμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας με προσήλωση στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας και βασισμένης στις αρχές της δεοντολογίας και λογοδοσίας.
Το Τμήμα συνεργάζεται επίσης με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκπόνηση διδακτορικών με συνεπίβλεψη προωθώντας παράλληλα την ευρύτερη ακαδημαϊκή και διεθνή αναγνώρισή του.
Για την ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου είναι απαραίτητες μια σειρά από ερευνητικές, συγγραφικές, εκπαιδευτικές και διδακτικές δραστηριότητες καθώς και η συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.
Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού.