Πρόεδρος: Καθηγητής, Γεώργιος Νικολάου
E-mail: gnikolaou@upatras.gr
Tηλ. 2610 979716

 

 

Αναπλ. Πρόεδρος: Καθηγητής, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
E-mail: cpanag@upatras.gr
Tηλ. 2610 969707

 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος

 •     Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 •     Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος
 •     Ο Διευθυντής του Τομέα Παιδαγωγικής
 •     Ο Διευθυντής του Τομέα Ψυχολογίας
 •     Ο Διευθυντής του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης & Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 •     Ο Διευθυντής του Τομέα Γενικών Επιστημών
 •     Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών φοιτητών
 •     Δύο εκπρόσωποι φοιτητών

Γενική Συνέλευση

 •     Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
 •     Εκπρόσωποι φοιτητών (50% Δ.Ε.Π.)
 •     Εκπρόσωποι Ε.Μ.Υ. (15% Δ.Ε.Π.)
 •     Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
 •     Εκπρόσωπος Ε.Ε.ΔΙ.Π.