Πρόεδρος: Καθηγήτρια, Άννα Φτερνιάτη
E-mail: afterniati@upatras.gr
Tηλ. 2610 969723

 
 
 
 

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής, Γεώργιος Νικολάου
E-mail: gnikolaou@upatras.gr
Tηλ. 2610 979716

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος

 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 • Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος
 • Ο Διευθυντής του Τομέα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών
 • Ο Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης
 • Ο Διευθυντής του Τομέα Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους
 • Ένας εκπρόσωπος εκ των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π.

Γενική Συνέλευση

 • Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
 • Εκπρόσωποι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (15% Δ.Ε.Π.)
 • Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.
 • Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
 • Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.