Το ακαδημαϊκό έτος 2017/18, προτελευταίο έτος εισαγωγής φοιτητών στο παλαιό πρόγραμμα του Π.Τ.Δ.Ε., οι υποδομές του Τμήματος, που μεταβιβάστηκαν εξ ολοκλήρου στο νέο Τμήμα, ήταν, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης του παλαιού Τμήματος (2017-2018) (σελ. 60-62), οι εξής:

Στο Τμήμα λειτουργούσαν τα ακόλουθα δέκα (10) Εργαστήρια:

1) Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας (ΦΕΚ 162/30-11-1990).
2) Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής (ΦΕΚ 256/16-11-1998).
3) Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 256/16-11-1998).
4) Eργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας (ΦΕΚ 256, τ. Α’, 16-11-1998).
5) Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας (ΦΕΚ 256, τ. Α’, 16-11-1998).
6) Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Kοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης (ΦΕΚ 61/10-4-1990).
7) Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΦΕΚ 256/16-11-1998).
8) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EHYET) (ΦΕΚ 2534/24-11-2015).
9) Εργαστήριο Θετικών Επιστημών (ΦΕΚ 1971/10-9-2009).
10)  Εργαστήριο Θεωρητικών Επιστημών (Γ.Σ. Π.Τ.Δ.Ε.: 3/23-11-2010).

Σε μερικά εξ αυτών υπήρχαν/ουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για χρήση από τους φοιτητές (Πίνακας 6.1. της τελευταίας ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης).

Τα εργαστήρια και οι διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης σε αυτά

Αριθμός Η/Υ διαθέσιμων για χρήση από φοιτητές Αριθμός Αιθουσών διδασκα-λίας Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης στις αίθουσες Αριθμός εργαστη-ρίων Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης στα εργαστήρια
0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 >200
26 7 5 2 10 10

 

Το Τμήμα αξιοποιεί για τη διδασκαλία και την Εργαστηριακή Άσκηση τις ακόλουθες υποδομές:

  • Αίθουσες διδασκαλίας: 7
  • Αίθουσα εικαστικών: 1
  • Εργαστήρια: 10
  • Αίθουσες σεμιναρίων: 1
  • Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων: 4
  • Αίθουσα Βιβλιοθήκης: 1
  • Αίθουσα Γραμματείας: 1

Τα γραφεία των μελών ΔΕΠ είναι συνολικού εμβαδού 1055 τ.μ.
Τα γραφεία των μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι συνολικού εμβαδού 175 τ.μ.
Τα γραφεία των μελών Ε.ΔΙ.Π. είναι συνολικού εμβαδού 700 τ.μ.
Τα εργαστήρια στεγάζονται σε αίθουσες των 70 τ.μ. το καθένα.
Η αίθουσα της Γραμματείας είναι συνολικού εμβαδού 105 τ.μ.
Η αίθουσα της Βιβλιοθήκης είναι συνολικού εμβαδού 140 τ.μ.

Σήμερα, στο νέο Τμήμα, μέσα από μια διαδικασία εξέλιξης και ανανέωσης, λειτουργούν τα εξής Εργαστήρια:

1) Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής (ΦΕΚ 256/16-11-1998
2) Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας (ΦΕΚ 256/16-11-1998)
3) Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας (ΦΕΚ 256/16-11-1998)
4) Εργαστήριο Ψυχολογίας για την Ανάλυση των Γνωστικών, Νευροψυχολογικών, Συναισθηματικών και Κοινωνικών Παραμέτρων της Μάθησης, Ανάπτυξης και Σχέσεων του Κανονικού και του Αποκλίνοντος Ατόμου και ιδίως του παιδιού (ΦΕΚ 61/τ. Α’, 10-4-1990)
5) Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης (ΦΕΚ 61/10-4-1990)
6) Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης (ΦΕΚ 5134/31-12/2019)
7) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΦΕΚ 2534/24-11-2015)
8) Εργαστήριο Θετικών Επιστημών (ΦΕΚ 1971/10-9-2009)
9) Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας (ΦΕΚ 162/30-11-1990)

Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι στο Τμήμα επιχειρείται σταδιακά η βελτίωση και η ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού αναφορικά με τα δίκτυα και την ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω του eduroam), έτσι ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται απρόσκοπτα από πλευράς συνδεσιμότητας, τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους. Αρκετά σημεία πρόσβασης υπάρχουν ήδη μέσα στο κτήριο όπου στεγάζεται το Τμήμα και έχει δοθεί έμφαση σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία (εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας) με μια λογική συνεχούς βελτίωσης από χρόνο σε χρόνο και με βάση πάντα τις υπάρχουσες αλλά και τις δημιουργούμενες ανάγκες.

Για διοικητικούς ή και εκπαιδευτικούς σκοπούς, στο Τμήμα αξιοποιείται ένα σύγχρονο σύστημα τηλεδιάσκεψης, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην αίθουσα συνεδριάσεων. Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης το οποίο έχει εγκατασταθεί στο Τμήμα προ δεκαετίας μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τέθηκε σε λειτουργία και ένα ακόμα σύστημα τηλεδιάσκεψης για μικρές ομάδες εκπαιδευομένων (10-12 φοιτητών), το οποίο είναι ουσιαστικά φορητό και λειτουργεί προς το παρόν στην αίθουσα των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» που λειτουργεί με ειδικεύσεις των 10-12 φοιτητών.

Τέλος, στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας οι φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου έρχονται σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες που αφορούν ένα φάσμα δραστηριοτήτων, από τη χρήση διαδραστικού πίνακα έως την εκτύπωση 3D.

Καταληκτικά, οι εν λόγω υποδομές θα ήταν αρκετές για την εκπαίδευση περίπου εκατόν είκοσι (120) φοιτητών, που αντιστοιχεί στον αριθμό των εισακτέων που το Τμήμα πρότεινε πάντα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς ουδέποτε να εισακουστεί. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, δεν είναι υπεύθυνα τα Τμήματα για τον καθορισμό των εισακτέων με αποτέλεσμα μια σειρά δεικτών ποιότητας να επηρεάζονται αρνητικά από μια επιλογή η οποία δεν τους ανήκει. Παρόλα αυτά, το Τμήμα κρίνεται με βάση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, το Τμήμα θα μπορούσε να εκπαιδεύσει περίπου εκατόν είκοσι (120) φοιτητές ανά έτος. Από την άλλη, το διακύβευμα για αυτό είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των υποδομών του (βλ. και Β5 «Επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας ακαδημαϊκής μονάδας και Π.Π.Σ.»).