Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας  (ΦΕΚ 162/30-11-1990)  
 – Μονάδα Διδακτικής Γλωσσικών Μαθημάτων
και Πρακτικών Ασκήσεων
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Άννα Φτερνιάτη
 
– Μονάδα Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης    
 – Μονάδα Ειδικής Αγωγής – Αγωγής Κωφών    
Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής
και Συμβουλευτικής
(ΦΕΚ 256/16-11-1998) Αναπληρωτής Καθηγητής
Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος
Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και
διεθνούς Εκπαίδευσης
(ΦΕΚ 256/16-11-1998)  
Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Kοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης (ΦΕΚ 61/10-4-1990) Αναπληρωτής Καθηγητής Καμαριάνος Ιωάννης
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης ΦΕΚ 5134/31-12/2019 Καθηγητής Γεώργιος Σταμέλος
Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Eργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας (ΦΕΚ 256, τ. Α’, 16-11-1998) Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δημάκος
 – Ερευνητική και Διαγνωστική Μονάδα Δυσλεξίας Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δημάκος
Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας (ΦΕΚ 256, τ. Α’, 16-11-1998) Επίκουρη Καθηγήτρια Κλεποπάτρα Διακογιώργη
Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EHYET) (ΦΕΚ 2534/24-11-2015) Καθηγητής Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος
Εργαστήριο Θετικών Επιστημών (ΦΕΚ 1971/10-9-2009) Καθηγήτρια Ευγενία Κολέζα
Εργαστήριο Θεωρητικών Επιστημών (Γ.Σ. Π.Τ.Δ.Ε.: 3/23-11-2010) Αναπλ. Καθηγητής Iωάννης Α. Δημητρακόπουλος