Τομέας Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής ΦΕΚ 256/16-11-1998 Καθηγητής Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος
Eργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας ΦΕΚ 256, τ. Α’, 16-11-1998 Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δημάκος
– Ερευνητική και Διαγνωστική Μονάδα Δυσλεξίας Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δημάκος
Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας ΦΕΚ 256, τ. Α’, 16-11-1998 Επίκουρη Καθηγήτρια Κλεποπάτρα Διακογιώργη
Εργαστήριο Ψυχολογίας για την Ανάλυση των Γνωστικών, Νευροψυχολογικών, Συναισθηματικών και Κοινωνικών Παραμέτρων της Μάθησης, Ανάπτυξης και Σχέσεων του Κανονικού και του Αποκλίνοντος Ατόμου και ιδίως του παιδιού ΦΕΚ 61, τ. Α’, 10-04-1990 Καθηγητής Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος

Τομέας Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης

Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Kοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης ΦΕΚ 61/10-4-1990 Καθηγητής Καμαριανός Ιωάννης
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης ΦΕΚ 5134/31-12/2019 Καθηγητής Γεώργιος Σταμέλος

Τομέας Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους

Εργαστήριο / Μονάδα ΦΕΚ Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EHYET) ΦΕΚ 2534/24-11-2015 Καθηγητής Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος
Εργαστήριο Θετικών Επιστημών ΦΕΚ 1971/10-9-2009 Καθηγήτρια Ευγενία Κολέζα
Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας ΦΕΚ 162/30-11-199 Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη
– Μονάδα Διδακτικής Γλωσσικών Μαθημάτων και Πρακτικών Ασκήσεων Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη
– Μονάδα Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης Καθηγητής Γιώργος Νικολάου
– Μονάδα Ειδικής Αγωγής-Αγωγής Κωφών Επίκουρος Καθηγητής Κλήμης Άντζακας