ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9ΞΨ3469Β7Θ-6ΚΤ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ