Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνι- κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τομέα Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Γνωσιακή Νευροεπιστήμη» .

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τομέας Ψυχολογίας

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γνωσιακή Νευροεπιστήμη».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)

ΑΔΑ: 6ΨΨΡ469Β7Θ-5Ε0                                                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23131

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις      6   /    10   / 2021

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.