Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.) δεσμεύεται για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οργανικά ενταγμένων στον γενικότερο αναθεωρημένο στρατηγικό σχεδιασμό και την αναθεωρημένη πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής του. Πιο συγκεκριμένα, δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του, της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του και των διοικητικών υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές του και την κοινωνία. Παράλληλα, στοχεύει στην αυξανόμενη διεθνή του παρουσία σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος αποτελούν:

 • Το όραμα, η αποστολή, καθώς και η προνομιακή και διακριτή θέση του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας ως ενός Τμήματος καινοτόμου, στραμμένου προς τις ανάγκες της κοινωνίας, και ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης και κοινωνικών λειτουργών.
 • Η σύμπλευση με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας του ΕΧΑΕ, το εθνικό και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
 • Η δέσμευση του Τμήματος για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, τόσο μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και στις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη διαρκή του βελτίωση.
 • Ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας που ακολουθεί.
 • Η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση για τις δράσεις του.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής το Τμήμα:

 • Διαμορφώνει σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικών σπουδών), τα οποία έχουν ως στόχο τη σύνδεσή του με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, καθώς και την αύξηση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής συμβολής των αποφοίτων του, με παράλληλη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.
 • Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Υιοθετεί μια πολιτική επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του.
 • Υιοθετεί μια πολιτική στήριξης των φοιτητών του με βάση κοινωνικά κριτήρια.
 • Υποστηρίζει τη διδακτική και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του και προωθεί τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
 • Ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του διδακτικού και του ερευνητικού έργου, και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
 • Συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων πολυεπίπεδων υπηρεσιών του, ακολουθώντας πιστά το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Προωθεί τη διεθνοποίηση και την κινητικότητα των μελών του.
 • Στοχεύει στη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία του.
 • Δημοσιεύει και διασφαλίζει την ορατότητα, τη διαφάνεια και την πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την υλοποίηση της πολιτικής που περιγράφεται παραπάνω.