Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας το Τμήμα έχει θέσει ως στόχους για την πρώτη τετραετία της ύπαρξής του τους κάτωθι.

1. Εκπαιδευτικό Έργο

1.1 Ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος

Το νέο Τμήμα:

α). δεν ενισχύθηκε από την Πολιτεία με νέα μέλη ΔΕΠ, και
β) δέχεται 249% περισσότερους φοιτητές από όσους μπορεί να υποδεχθεί.

Συνεπώς, κρίθηκε απόλυτης προτεραιότητας η ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου.

Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον μέσω:
1.1α) της προσέλκυσης νέων μελών ΕΔΙΠ μέσω της κινητικότητας από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με βάση τον Ν.4452/2017, αρ.20.
1.1β) της αύξησης των θέσεων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας».

Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί μέσω:

α) της κινητοποίησης των μελών του Τμήματος και της εκμετάλλευσης των ισχυρών σχέσεων που το Τμήμα διατηρεί με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής εκπαίδευσης μέσω της πρακτικής άσκησης, των μεταπτυχιακών σπουδών και των προγραμμάτων διά βίου μάθησης
β) της συμμετοχής του Προέδρου του Τμήματος στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνη για την κατανομή θέσεων Ακαδημαϊκής Εμπειρίας στα Τμήματα
γ) της ΓΣ του Τμήματος που είναι υπεύθυνη για την κρίση των υποψηφιοτήτων για κινητικότητα μελών ΕΔΙΠ.

1.2 Προσέλκυση καλύτερων φοιτητών

Το νέο Τμήμα έχει θέσει ως στόχο την έλξη ποιοτικών φοιτητών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η αύξηση της βάσης εισαγωγής των νέων φοιτητών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων του 2023.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

α) της διαμόρφωσης υψηλής ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) που έχει τεθεί στο 1,15.
β) τη συνεχή ενημέρωση και διαφήμιση του Τμήματος μέσω της ιστοσελίδας του και ενημερωτικών συναντήσεων και δημοσιεύσεων (ορατότητα-δημοσιότητα)
γ) την πιστοποίηση του Τμήματος.

1.3 Αύξηση της φοιτητικής συμμετοχής στην αξιολόγηση

Η φοιτητική συμμετοχή στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι κομβικής σημασίας στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το Τμήμα θέτει ως στόχο την αύξηση της φοιτητικής συμμετοχής ως το τέλος του 2023.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενημέρωσης των φοιτητών για την αξιολόγηση και την παραίνεση συμμετοχής από τους διδάσκοντες του Τμήματος. Οι ημερομηνίες της αξιολόγησης ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα και αναρτώνται στον χώρο του μαθήματος στο eclass.

1.4 Αύξηση των προσφερόμενων προγραμμάτων διά βίου μάθησης

Το Τμήμα θεωρεί ύψιστης σημασίας την προσφορά ευκαιριών διά βίου μάθησης στα αντικείμενο που θεραπεύει. Έτσι, ο στόχος που τίθεται είναι η αύξηση των προσφερόμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την κινητοποίηση των μελών του προσωπικού του Τμήματος για τη δημιουργία προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

1.5 Βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι οργανικά ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών και των δύο κατευθύνσεων και αφορά το σύνολο των φοιτητών. Συνεπώς, είναι κομβικής σημασίας για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και της κοινωνικής εργασίας.

Ως  εκ τούτου, το Τμήμα θέτει ως στόχο ως το τέλος του 2023 να την βελτιώσει σε τρία σημεία:

α) να έχει αυξήσει τη συμμετοχή ΕΔΙΠ στην πρακτική άσκηση
β) να έχει αυξήσει τη συμμετοχή μεντόρων στην πρακτική άσκηση
γ) (ως απόρροια) να έχει μειώσει τον αριθμό των φοιτητών ανά ομάδα πρακτικής άσκησης

Η υλοποίηση του στόχου βασίζεται στο έργο της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης αλλά συμβαδίζει παράλληλα με την επίτευξη του στόχου 1α.

2. Ερευνητικό Έργο

2.1 Αύξηση συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα 

Το Τμήμα δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της έρευνας. Συνεπώς, θέτει ως στόχο την ανάπτυξη της συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η βελτίωση θα μετρηθεί με την αύξηση της χρηματοδότησης που αφορά το Τμήμα από τον ΕΛΚΕ ως το τέλος του 2023.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα υλοποιηθεί μέσω:

α) της συστηματικής ενημέρωσης για δυνατότητες υποβολής προτάσεων σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα
β) της αναζήτησης συνεργασιών με φορείς σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
γ) της συνεργασίας με την εξειδικευμένη δομή του ιδρύματος για την υποστήριξη της κατάθεσης προτάσεων (https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/12/Monada_Sxediasmou.pdf).
δ) της συμμετοχής σε ενδο- και δια- πανεπιστημιακών και διεθνών ερευνητικών δικτύων.

2.2 Αύξηση δημοσιεύσεων

Το Τμήμα θεωρεί πρώτιστης σημασίας την παραγωγή δημοσιεύσεων, θεωρώντας ότι αυτό θα αναδείξει το ερευνητικό αποτέλεσμα όσο και θα βελτιώσει την ορατότητα του Τμήματος. Ως εκ τούτου, θέτει ως στόχο την αύξηση των δημοσιεύσεων ως το τέλος του 2023.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

α) της συστηματικής καταγραφής ερευνητικών επιδόσεων
β) των συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες (Έλληνες και διεθνείς)
γ) της συνεργασίας με διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες.

2.3 Αύξηση του αντικτύπου της παραγόμενης έρευνας (ετερο-αναφορές)

Το Τμήμα ως απόρροια της έγνοιας του για την παραγωγή ερευνητικού έργου εστιάζει και στην αύξηση του αντικτύπου του μέσω της αύξησης των ετεροαναφορών (google scholar) ως το τέλος του 2023.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συστηματικής καταγραφής των δημοσιευμάτων.

3. Διεθνοποίηση-Κινητικότητα

3.1 Αύξηση της εξερχόμενης κινητικότητας φοιτητών

Το Τμήμα θεωρεί ύψιστης σημασίας τη διεθνοποίηση και την κινητικότητα. Χαρακτηριστικά το Τμήμα είναι το τρίτο στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ενεργές διμερείς Συμβάσεις Erasmus. Συνεπώς, βάζει ως στόχο την αύξηση της εξερχόμενης κινητικότητας των φοιτητών ως το τέλος του 2023.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού θα επιτευχθεί μέσω:

α) της ενημέρωσης των φοιτητών
β) των ενεργειών της Επιτροπής Erasmus
γ) τη διεκδίκηση περισσότερων θέσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών.